ชื่อ - นามสกุล :นายประเสริฐศักดิ์ เหมือนหาญ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารโรงเรียนแม่วินสามัคคี
ที่อยู่ :-
Telephone :0817646902
Email :maewinsamakkee113@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 1
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ บุคลากร และงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : 1