ชื่อ - นามสกุล :นายศุภสิทธิ์ ทาทอง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :-
Telephone :0918539537
Email :suphasit3534@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 5
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : 5
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ บุคลากร และงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : 6