ชื่อ - นามสกุล :นางจิราภรณ์ ทองสิริ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่อยู่ :-
Telephone :0931388227
Email :fanta.pl@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : 4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 6
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ บุคลากร และงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : 6