ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนภัทร เรือนรักเรา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูระดับประถมศึกษา
ที่อยู่ :-
Telephone :0840437126
Email :iioil.napat@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : 7
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : 4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 7