ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแคทรียา จุลเดช
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :-
Telephone :0918523412
Email :leeyajuladej@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 6
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : 9
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : 4
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 8
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ บุคลากร และงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : 5