ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฉัตรนภา ตาอุ่นใจ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ครูระดับชั้นอนุบาล
ที่อยู่ :-
Telephone :0800336642
Email :taoonchai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : 8
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : 3
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 8
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ บุคลากร และงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : 5